Klubbens vedtægter

** §1 – Foreningens navn og hjemsted.** Foreningens navn er Gladsaxe Bokseklub, og dens hjemsted er Gladsaxe kommune.

**§2 – Foreningens formål. ** Gladsaxe Bokseklub er en upolitisk og ikke-religiøs forening, hvis formål er at tilbyde medlemmerne deltagelse i boksetræning og kamp. Klubbens altovervejende virke er og skal altid være at fremme boksesporten. Aktiviteterne tilrettelægges, så der sker en rationel, sund og fornuftig udvikling af denne sport.

**§3 – Medlemskab af organisationer. ** Foreningen skal være medlem af Sjællands Amatør Bokse Union (SABU) og Dansk Amatør Bokse Union (DABU), under Danmarks Idræts Forbund (DIF), European Amateur Boxing Association (EABA) og International Amateur Boxing Association (IABA) og er underlagt disses love og bestemmelser.

**§4 – Optagelse af medlemmer. ** Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år. Optagelse af umyndige som medlem af foreningen, kræver samtykke fra forældre/værge, som skal underskrive en indmeldelses-blanket sammen med medlemmet. Nye medlemmer af Gladsaxe Bokseklub opfordres ved indmeldelsen til at gøre sig bekendt med klubbens vedtægter, der står at læse på dens hjemmeside.

Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte eller arbejde for boksesporten gennem foreningen. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som beskrevet i §15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer, kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen.

**§5 – Kontingent. **Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på ordinær generalforsamling. Kontingent for aktive medlemmer skal betales kvartalsvis forud. Passive medlemmer skal betale helårsvis forud.

**§6 – Udmeldelse – Eksklusion. ** Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer mindst 14 dage inden det løbende kontingentkvartal slutter, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover tre måneder, kan bestyrelsen mod mindst otte dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskluderer et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmål om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest tre døgn før generalforsamlingen afholdes, og skal have adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

**§7 – Ordinær generalforsamling. ** Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

**§8 – Dagsorden. ** Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbende år. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse, samt budget for den kommende sæson. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkommende forslag.

Valg af bestyrelse:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Suppleanter

Valg af revisor

Eventuelt

§9 – Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6, §15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

**§10 – Ekstraordinær generalforsamling. ** Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønsker behandlet. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

**§11 – Bestyrelse – Valg ** Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af: en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem, og vælges for to år ad gangen. I ulige årstal vælges formand og sekretær. I lige årstal vælges næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Suppleant er på valg hvert år. Bestyrelsesposterne kan besættes af alle over 18 år. Genvalg kan finde sted.

**§12 – Bestyrelsen. ** Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jfr. dog §6. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.

**§13 – Regnskab. ** Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens midler indsættes på bankkonto. Den kontante beholdning må højst udgøre 5.000,00 kr.

§14 – Revision. På den ordinære generalforsamling vælges en kritisk revisor jfr. §8. Revisoren vælges for to år ad gangen. Revisoren skal hvert år i april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15 – Vedtægtsændringer. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

**§16 – Etiske retningslinjer. ** Gladsaxe Bokseklub følger de af Gladsaxe Kommune givne retningslinjer vedrørende relationer imellem træner og udøver.

§17 – Foreningens opløsning. Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnt stemmeflertal, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue og de midler som foreningen ejer, tilfalde en bokseklub eller flere bokseklubber valgt til lejligheden af Gladsaxe Bokseklubs bestyrelse.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2014.